פורטל מידע בנושאי משפט ועריכת דין

כל המידע מרוכז במקום אחד!

כיצד בוחן בית המשפט כשירות צוואה?

אשה נפטרה מסרטן בדמי ימיה, ובצוואתה היא מצווה כי מלוא רכושה יועבר לילדיה, אשר יגדלו אצל אימה, ואת בעלה האלמן היא מנשלת הן מן הירושה והן מהחזקת הילדים. האלמן הטרי, שמגדל כעת את שני הילדים בכוחות עצמו, טוען כי הצוואה אינה כשירה, שכן לא נחתמה ונערכה בפני שני עדים, וזאת בניגוד לחוק הירושה, התשכ"ה – 1965. כיצד קובע בית המשפט לענייני משפחה כי צוואה אינה כשרה? שאלה זו נדונה ב תע (ראשל"צ) 5131-08 ש' ג' נ' הקטינים, פורסם בנבו (2011).

באותה פרשה טען גם הבעל כי הצוואה נחתמה תחת השפעה בלתי הוגנת של האם והאח על המנוחה, וזאת בניגוד לסעיף 30א לחוק הירושה, וכן בניגוד לסעיף 35 לחוק הירושה אשר קובע כי מי שנהנה מן הצוואה אינו יכול להיות עד לה.

בית המשפט לענייני משפחה ציין כי בהתאם לסעיף 20 לחוק הירושהעל צוואה בעדים לעמוד במספר תנאים, וביניהם: שהצוואה תהיה בכתב, תיחתם בפני שני עדים, ושהמצווה יצהיר בפני העדים שזו צוואתו, ובאותו מעמד יאשרו שני העדים, בחתימתם על פני הצוואה, שהמצהיר אכן הצהיר בפניהם שזו צוואתו, וחתם עליה בפניהם.

באותה פרשה, הצוואה של המנוחה לא עמדה באף אחד מן התנאים הללו, והאם והאח שנתבקשו להעיד על אופן חתימת המנוחה על הצוואה סתרו עצמם בעדותם פעמים רבות. פרטי הילדים, אשר לפי הצוואה, הופקעו מרשות אביהם, צוינו אף הם באופן שגוי, העדים נכחו במעמד אך ורק כשבוע לאחר היכתב הצוואה, והמנוחה כלל לא חתמה על הצוואה בפני העדים, ואף לא הצהירה שזו צוואתה. בנסיבות הפגמים הרבים שנתגלו בצוואה, ובנסיבות שבהן המנוחה חתמה על הצוואה תחת משככי כאבים אינטנסיביים ומטשטשים, וזאת עקב הייסורים שהיו מנת חלקה בסוף ימיה, עקב מחלת הסרטן, מצא בית המשפט לענייני משפחה כי אין מדובר בצוואה כשרה כלל וכלל:

"העובדה שהמעורבים היחידים בעריכת הצוואה, בהבאת העדים ובחתימתם על הצוואה היו המבקשת ואחיה ולא גורם נויטראלי. העובדה שהמבקשת ביקשה מהעד א' לשמור בסוד את עובדת אשורו את הצוואה. שהשניים המתינו לאשפוזה של המנוחה ולהחמרה במצבה ורק אז הזמינו את העדים לחתום על הצוואה"

בית משפט

בית המשפט קיבל את בקשת המתנגד, האלמן, לקיום הצוואה והשית על האם ועל האח הוצאות בסך 25,000 ₪.

הנה אם כן, בחינת כשירות צוואה אינה עניין פשוט, לעיתים ייתכנו צוואות שהנן פגומות או בלתי כשרות. לפיכך, בשל מורכבות הנושא, מומלץ להיוועץ בעורכי דין משפחה, אשר מכירים מקרוב את סוגי הצוואות והכללים בעריכת צוואה. עורכי דין משפחה מקצועיים ידעו לבחון את כשירות הצוואה, ואף במקרים מסוימים להתנגד לקיומה של צוואה כזו או אחרת שנתגלו בה פגמים.